Изпрати стари снимки от Видин и областта

Иван Иванов Маринов

История - Граждани

Иван Иванов МариновИван Иванов Маринов
Доктор по физическа култура
Роден е на 26.VII.1933 година в град Видин. През 1956-1969 година е завеждащ отдел “Учебно- спортен” в бившите ОКФС, ОС на БСФС и ДФС”Бенковски” гр.Видин. През 1969 - 1994 година е преподавател по физическо възпитание в СОУ”Св.св.Кирил и
Методий”гр.Видин. Носител е на Първи клас квалификация, на орден “Кирил и Методий” – II степен и на званието “Главен учител”. Завършва аспирантура с докторска степен. Има над 100 публикации във връзка с изследване на физическото развитие, физическата дееспособност и двигателната дейност; експериментиране и внедряване в учебния процес по физическо възпитание на ефективни методики за развиване на физическите качества на учениците (от средна и горна училищна възраст); извeждане на опит при строителството на открита лека спортна база с елементи на извънстандартно оборудване.
Многократно е награждаван с медали,грамоти и други отличия от бившите ОС на БСФС - Видин, ЦС на БСФС и МНП.
Автор е на книгите:
● “Oткрита лeкa спортна база в училище”(1983); ●“Откритата физкултурна база в детската градина” (1989)); ● ”Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на 10 – 14 - годишни ученици от 70-те до 90-те години на XX век ” (2003); ● “Средства и методи за подобряване двигателните качества на учениците” (2003); ● „Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на деца и ученици от 4 до 16 годишна възраст през последните тридесет години на XX век” (2005); ● „Възникване и развитие на баскетбола във Видин (2007); ●„Физическото възпитание и спорта в българското училище от 70-те до 90-те години на XX век„ (2008); ● „Възникване и развитие на футбола във Видин”- книга първа (1923 – 1960), 2009;● „Възникване и развитие на футбола във Видин” - книга втора (1960 – 2008),2010; ● „Възникване и развитие на футбола във Видин„ - книга трета - футболисти от видинската школа с принос за националния спорт и за елитните клубни отбори у нас и чужбина (2010)
Защитил е дисертация на тема: „Система за интензификация на физическото възпитание в средното училище„ и е доктор по физическа култура
През периода 1969 -2010 година научно - изследователската дейност и публикациите на Иван Маринов са насочени в следните няколко направления:
ПЪРВО - Споделяне на опит в изграждане на открита база за физическо възпитание и спорт в училище с елементи на извънстандартно оборудване;
ВТОРО – изследване на физическото развитие и физическата дееспособност на учениците в условията на откритата спортна база в училище;
ТРЕТО – Изследване на двигателната дейност на учениците от начална, прогимназиална и гимназиална училищта възраст
ЧЕТВЪРТО – Изследване ефективността на различни средства и методи за подобряване функционалните възможности и на двигателните качества на учениците от 10 до 16 – годишна възраст;
ПЕТО – Обобщен педагогически опит с междупредметна връзка между физическото възпитание и други общообразователни предмети;
ШЕСТО – Обобщен педагогически опит при внедряване на новото учебно съдържание по физическо възпитание и други общообразователни предмети в началния и прогимназиалния етап на средното общообразпвателно училище (1981 – 1988)
СЕДМО - Проучвания върху възникването,популяризирането и развитието на баскетбола и футбола в гр. Видин. В тази насока е автор на книгите: „Възникване и развитие на баскетбола във Видин” (2007) в обем на 362 страници и на тритомника – „Възникване и развитие на футбола във Видин” в обем на 1526 страници” (2009 и 2010)
УЧАСТИЕ С РАЗРАБОТКИ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
1.Възможности за прилагане на кръговата тренировка в урока по физическо възпитание. VIII-ми Национални педагогически четения, Варна, 1973 г.
2.Опит за подобряване на специалните физически качества на учениците чрез учебното съдържание по физическо възпитание.IX-ти Национални педагогически четения, Варна,1977
3.Развиване и подобряване на общата и специална издръжливост на учениците чрез прилагане на индивидуално – диференциран подход в обучението по физическо възпитание. X-ти Национални педагогически четения, Варна, 1981 г.
4.Опит за развиване и подобряване силата на учениците в урока по физическо възпитание. XI-ти Национални педагогически четения, Варна, 1985 г.
5.Възможности за подобряване на бързината и силата на учениците чрез прилагане на индивидуално-диференциран подход в обучението по физическо възпитание (колективна разработка с мс Рилко Флоров). XII-ти Национални педагогически четения. София, 1989 г
6. Споделяне на положителен опит за строителството на откритата спортно-материална база в VI-то основно училище (училището е национален първенец в това строителство за периода 1971-1974 г. и е определено като еталон за страната). Национално съвещание, Видин,1974 г.
7.Окръжна научно-практическа конференция под ръководството на ЦИУУРК – София, с участието на учители от Северозападна България. Изнасяне на практически уроци във връзка с подобряване на физическите качества на учениците.Видин,1977 г.
8.Научен доклад за изследване на двигателната дейност и двигателната активност на учениците в условията на богата открита спортно-материална база. Национален семинар “Учителско творчество”, Варна, 1982 г.
►Публикацията “Общата и специална издръжливост у учениците”, Изд. “Тр.Мисъл”, 1982, кн. 10 е отличена и наградена в конкурс на ЦС на БСФС, 1984 г.
Книги и някои публикации на Иван Иванов Маринов
през периода 1969 - 2010 година
1.Прилагане на различни варианти на кръгови занимания в урока по физическо възпитание, сп.”Въпроси на физическата фултура” (ВФК), 1973, кн. 11
2.Лонгитудинално изследване на физическото развитие на учениците от 11 до 14 - годишна възраст в условията на полимерна лека спортно-материална база,сп.ВФК,1980, кн. 10.
3.Метод за специална подготовка при тласкането на гюлле, сп. ВФК, 1977, кн. 9 (в съавт. с проф. М.Бъчваров)
4.Метод за ефективното обучение на подаването,сп.ТМ, 1979, кн. 7. (в съавт. с проф. М.Бъчваров)
5. Специализирано разнообразие в скока на височина и тласкането на гюлле – ефективен път за по-добри резултати, сп.ВФК, 1979, кн. 4 (в съавт. с проф. М.Бъчваров)
6.Опит за развиване на двигателното качество сила при учениците от IV до VIII клас. Сборник материали на МП от XI-те национални педагогически четения. С. 1985.
7.Изследване ефективността на беговите упражнения и народните хора като разнообразен подход при изпълнение на утринната ведрина, сп.ВФК,1979,кн 11 (в съавт с В.Кръстева и Р.Дочкова).
8.Опит за изследване физическата дееспособност на учениците от 11 до 12 - годишна възраст по оценъчните таблици на МП за ЕСПУ,сп.ВФК, 1981,кн.3.
9.Изследване ефективността на удължено 45-минутно междучасие за оптимизиране на двигателната дейност на учениците, сп.ВФК, 1981, кн.8.
10.Повишаване на функционалните възможности на учениците по физическо възпитание, сп.”Народна просвета”, 1981, кн. 8.
11.Вниманието на учениците в часовете по български език и литература след физическо натоварване, сп. “Нар. Просвета”,1988, кн.2 (в съавт. със Сибила Гочева).
12.Изследване ефективността на различните по височина рингове за усвояване на стрелбата с една ръка от място и в движение, сп. ТМ, 1984, кн. 12. (в съавт. с Н.Богданов)
13.Развиване на общата и специална издръжливост на учениците от VI до VIII клас чрез прилагане на индивидуално-диференциран подход в обучението по физическо възпитание. Сборник материали на МП от X - те национални педагогически четения. С. 1981
14.Общата и специалната издръжливост на учениците, сп.“Треньорска мисъл” (ТМ), 1982, кн. 10.
15.Физическата култура и спорта в свободното време на учащите се в условията на полимерна лека спортна база. “Спорт и личност,”изд. на ЦС на БСФС1980, кн 9.
16.Разгръщане на съревнование по масовата физкултурна и спортна дейност.” Спорт и личност,” изд.на ЦС на БСФС 1981, кн. 3.
17.Възпитаване на способности за групова и индивидуална работа по физическо възпитание на учениците от 11 до 14 - годишна възраст. Изд.на ЦС на БСФС, 1981,кн.8.
18.Изграждане на открит гимнастически сектор за масово спортуване в училищата, сп.ВФК, 1981, кн. 12.
19.Оценка на скоростно-силовата издръжливост, сп. Трньорска Мисъл, 1988, кн. 2.
20.Изследване физическа дееспособност и двигателната дейност на учениците в условията на откритата спортна база. Научно-практическа разработка изнесена на национален семинар “Учителско творчество”, Варна, 1983. Ръкопис.
21.Целево планиране, изграждане и съхраняване на спортните съоръжения по лека атлетика в специално обособен сектор на дворна площ на ЕСПУ, сп.ВФК, 1982,кн.3.
22.Дейността на клуб ”Млад спортист” за разгръщане на масова спортна дейност. “Спорт и личност”, изд.на ЦС на БСФС, 1982, кн. 4.
23.Лонгитудинално изследване на физическата дееспособност на учениците от 11 до 14 - годишна възраст в условията на лека спортна база, сп.ВФК, 1982, кн. 8.
24.Опит за извънстандартно оборудване на сектор за спортни игри с оглед възрастовите особености на учениците от ЕСПУ,сп.ВФК, 1983,кн. 1.
25.Нов по - рационален начин за изработване на тенис маси от метал за масово обучение,сп. ВФК, 1983, кн. 3
26.Откритата лека спортна база в училище. Изд.”Народна просвета”. С.,1983.
27.Изследване на двигателната активност на ученици в гр.Видин,сп.ВФК , 1983,кн.8.(в съавт. с Тр.Пантев)
28.Физическо развитие на учениците от първи клас и настъпващите изменения в ЕСПУ, сп. “Трен мисъл”,1983, кн. 11 (в съавт.с Ев.Генов,М.Кьосев и Н.Панайотов).
29.Влияние на целодневния режим на обучение върху физическата дееспособност на учениците от първи клас на ЕСПУ, сп.ВФК, 1983,кн. 12 (в съавт.с Ев.Генов,М.Кьосев и Н.Панайотов).
30.Опит за изследване на двигателната дейност и физическата дееспособност на учениците от ЕСПУ, сп. ВФК, 1987, кн. 2.
31.Опит за снижаване възрастта на учениците от средното училище при усвояване на българските народни хора, сп. ВФК, 1990, кн. 6 (в съавт. с В.Кръстева и Г.Лесковски).
32.Физическа дееспособност на учениците от втори клас в условията на целодневния режим на обучение, сп. ВФК, 1984, кн 11 (в съавт.с Ев.Генов,М.Кьосев и Н.Панайотов).
33.Възможности на учениците от четвърта възрастова група”Смелост” за покриване на изискванията за III степен от НФК”Родина”,сп.”Треньорска мисъл”(ТМ) 1984, кн.3.
34.Система за интензификация на физическото възпитание в средното училище.
Автореферат, 1985.
35.Система за интензификация на физическото възпитание в средното училище. Докт.дисертация. 1985.
36.Изследване на физическата дееспособност на учениците от I до X клас на ЕСПУ по тестовете за “Бронзова значка” на НФК ”Родина”,сп.ВФК, 1984,кн.6. (в съавт.с Ев.Генов,М.Кьосев и В.Кръстева и Г.Лесковски).
37.Опит за създаване на модел за открита физкултурна база в детските градини.Сп.ВФК,1986,кн. 1
38.Физическо развитие на учениците от трети клас при полудневен учебно-възпитателен режим, сп. “Треньорска мисъл”, 1986, кн. 1 (в съавт.с Ев.Генов,М.Кьосев и Н.Панайотов).
39.Въздействие на беговите и на ритмичните упражнения върху издръжливостта у децата от детската градина.Сп.ВФК,1986, кн. 11 (в съавт.).
40.Опит за създаване на система за подготовка и покриване на изискванията за III степен “Бронзова значка” от НФК”Родина” и водене, отчитане и обобщаване на данните за физическа дееспособност.Брошура от Научна сесия на Централната спортно-туристическа станция, част II , 1987 (в съавт)
41.Опит за развиване на бързината и силата на учениците от средна училищна възраст чрез прилагане на индивидуално - диференциран подход в обучението по физическо възпитание (в съавт.с Р.Флоров). Научно - практическа разработка изнесена на XII-те Национални педагогически четения. С.1989. (ръкопис)
42.Откритата физкултурна база в детската градина. С.1989. Печ. НЦУ за техничeско и научно творчество.
43.Изследване вниманието на учениците от 17 - годишна възраст в часовете по математика след физическо натоварване. В съавт. с Б.Нешев). Ръкопис, 1994.
44.Опит за изследване на някои резултати от обучението по физическа култура при внедряване на новото учебно съдържание на ЕСПУ – IV - VII клас, сп. ВФК, 1989, кн.8.
45.Изследване на някои резултати от обучението по Английски език при внедряване на новото учебно съдържание на ЕСПУ – IV - VII клас, сп.”Чуждо езиково обучение”, (в съавт.със Анни Динчева и М.Георгиева, 1989, кн. 2.
46.Изследване на някои резултати от обучението по География при внедряване на новото учебно съдържание на ЕСПУ – IV - VII клас, сп.”География”, (в съавт.със Вануша Живкова и М.Георгиева, 1989, кн. 5.
47.О некоторыx результатаx усвоения знаний по русскому языку (в съавт.със Силвия Брезоева и М.Георгиева, 1990, кн. 5.
48.Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на 10-14 годишни учeници от 70-те до 90-те години на XX век, Видин, 2003.
49.Средства и методи за подобряване двигателните качества на учениците, Видин, 2003.
50.Физическо развитие, физическа дееспособност и двигателна дейност на деца и ученици от 4 до 16-годишна възраст в последните тридесет години на XX век. Видин, 2005)
51.Възникване и развитие на баскетбила във Видин. Видин,2007.
52.Физическото възпитание и спорта в бьлгарското училище от седемдесетте до деветдесетте години на XX век. Видин, 2008.
53.Възникване и развитие на футбола във Видин”-книга първа (1923–1960). Видин, 2009
54.Възникване и развитие на футбола във Видин”-книга втора(1960 – 2008).Видин, 2010
55.Възникване и развитие на футбола във Видин„ - книга трета - футболисти от видинската школа с принос за националния спорт и за елитните клубни отбори у нас и чужбина .
Видин, 2010

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин