Районната здравноосигурителна каса преведе средствата за отпус