Изпрати стари снимки от Видин и областта

НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на кмет на община Белоградчик

Новини - Политически новини

кмет на община Белоградчик
Решение от 26.01.2012г. по административно дело 10/2012 ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на кмет на община Белоградчик, отразен в решение фабричен № 0000344/31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Белоградчик, с което е обявен за избран за кмет на община Белоградчик Б.С.Н., издигнат от ПП”Български социалдемократи”, получил 1843 действителни гласове на втори тур на изборите, проведени на 30.10.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от обявяването му.
Административен съд Видин, трети административен състав, в публичното заседание на двадесети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Николай Витков при секретаря В. К. и в присъствието на прокурора ………, като разгледа докладваното от съдия Витков административно дело № 10 по описа за 2012 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.267 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с чл.145 и следващите от АПК.
Делото е образувано по жалби на И.В.И., в качеството й на кандидат за кмет на община Белоградчик, обл. Видин, както и на И.Ц.Л., в качеството му на представител на ПП„БСП” в община Белоградчик и Л.Л.А.,***, против решение на Общинската избирателна комисия гр. Белоградчик (ОИК-Белоградчик), за определяне на резултатите от избора за кмет на община Белоградчик, фабр. № 0000344/31.10.2011 г.

В жалбите се развиват подробни съображения за недействителност на обявения резултат, предвид допуснатите по време на изборния процес множество съществени нарушения на ИК.

Иска се да бъде постановено решение, с което да се отмени обжалваното решение, като се обяви изборът за недействителен.

В съдебно заседание жалбоподателят И.В. поддържа подадената жалба и моли същата да бъде уважена, на посочените в същата основания.

Жалбоподателите И.Л. и Л.А., чрез процесуалния си представител заявяват, че поддържат жалбата си. Молят същата да бъде уважена на посочените в нея основания.

Ответната по жалбата страна, ОИК-Белоградчик, чрез председателя си заявяват, че оспорват подадените жалби. Молят съда да отхвърли жалбите и да потвърди атакуваното решение.

Заинтересованата страна, Б.С.Н., чрез пълномощника си моли жалбите да бъдат отхвърлени, като е неоснователни и недоказани. Представя подробна писмена защита.

Жалбите са процесуално допустими, подадени са в законоустановения срок и срещу административен акт, подлежащ на обжалване и от субекти, имащи правен интерес от оспорването.

Постановеното по жалбите решение от състав на Административен съд Видин е отменено с решение № 537/11.01.2011 г., постановено по административно дело № 15770/2011 г. по описа на Върховен административен съд. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Дадени са задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Административен съд Видин, като взе предвид оплакванията в предявените жалби, становищата на страните и събраните по делото доказателства, преценени в съвкупност и поотделно, намира за установено следното от фактическа страна: на 23.10.2011 г. в 21 избирателни секции е произведен първи тур на избора за кмет на община Белоградчик. Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК), ОИК-Белоградчик е съставила протокол за определяне на резултатите от гласуването за кмет на община Белоградчик, според който броят на действителните гласове е 3699. Съответно действителните гласове са разпределени за кандидатите, както следва: за кандидата Мирослава Чавдарова Димитрова от ПП„ГЕРБ” – 477, за кандидата Васил Милчев Василев от ПП„Национално движение Единство” – 83, за кандидата Соня К. Димитрова от ПП„Единна народна партия” – 341, за кандидата Л.Л.А. от ПП„БСП” – 690, за кандидата Илия Георгиев Илиев-Калудов от ПП„Атака” – 10, за кандидата Никола Боянов Павлов от ПП„Другата България” – 60, за кандидата Цецка Любенова Нешева от ПП„ДСБ” – 72, за кандидата И.В.И. от ПП„Ред, Законност и Справедливост” – 308, за кандидата Мирослав Иванов Вътев от КП„Единение за Белоградчик” – 372, за кандидата Б.С.Н. от ПП„Български социалдемократи” – 610, за кандидата Тодор Кирилов Цеков, независим – 107, за кандидата Емил Евгениев Цанков от КП„Всички за община Белоградчик” – 387 и за кандидата Радослав Л. Живков от ПП„Съюз на демократичните сили” – 182. В протокола на ОИК е отразено, че след откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в ОИК-Белоградчик не са постъпвали жалби, възражения и заявления. Съдържанието на протокола съответства на чл.244 от ИК. Той е подписан от всички членове на комисията, съобразно изискванията на чл.245, ал.1 от ИК. С решение фабр. № 0000324/24.10.2011 г. Общинската избирателна комисия, на основание чл.243, ал.2 и чл.246 от ИК, и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, е допуснала до участие във втори тур кандидатите Л.Л.А., издигнат от ПП„БСП” и Б.С.Н. от ПП„Български социалдемократи”. Недействителните бюлетини от първи тур на изборите за кмет на общината са 175 броя.

Видно от доказателствата по делото жалбоподателят И.В. не е допусната до участие във втори тур на изборите за кмет на община Белоградчик, тъй като нейният резултат е седми според броя получени действителни бюлетини.

На 30.10.2011 г. е произведен втори тур за избор за кмет на община Белоградчик, в общо 21 избирателни секции. Въз основа на данните от протоколите на СИК, ОИК-Белоградчик е съставила протокол за определяне на резултатите от гласуването за кмет на общината, според който броят на действителните гласове е 3671. Съответно действителните гласове са разпределени за кандидатите, както следва: за кандидата Л.Л.А. от ПП„БСП” – 1828 и за кандидата Б.С.Н. от ПП”Български социалдемократи” – 1843. В протокола на ОИК не е отбелязано да са постъпвали жалби за нарушения по време на изборния ден, което обстоятелство не се оспорва от страните по делото. Съдържанието на протокола съответства на чл.244 от ИК. Той е подписан от всички членове на комисията, съобразно изискванията на чл.245, ал.1 от ИК. С решение фабр. № 0000344/31.10.2011 г., ОИК-Белоградчик, на основание чл.243, ал.2 и чл.246 от ИК, както и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, обявява за избран за кмет на община Белоградчик на втори тур Б.С.Н., издигнат от ПП”Български социалдемократи” и получил 1843 действителни гласове.

Според протоколите от 21 СИК при община Белоградчик, както и този на ОИК-Белоградчик от втори тур на изборите, общият брой на действителните бюлетини е 3671 броя, а на недействителните такива е 198 броя. От действителните бюлетини СИК-овете и ОИК са установили, че кандидатът за кмет Б.Н. е получил 1843 действителни гласа, а кандидатът за кмет Л.А. е получил 1828 действителни гласа. Протоколите на 21 СИК от община Белоградчик, които са приети като доказателства по делото, са подписани от председателя на съответната СИК, заместник председателя, секретаря и членовете, като в същите е отбелязано, че няма спорове по взетите решения, няма бележки и възражения, няма постъпили жалби и възражения след откриване на изборният ден и при установяване на резултатите от гласуването, както и че обстановката в изборния ден е била нормална и спокойна и няма приложени жалби и възражения във връзка с него.

След преглед на протоколите от СИК и при така отчетените резултати от тях, ОИК-Белоградчик е приела, че кандидатът за кмет Б.Н. следва да се счита за избран, тъй като е получил 1843 действителни гласа, т.е. най-много от действителните 3671 гласове.

По делото не е спорно удостоверяването на надлежната регистрация, както на жалбоподателите, така и на заинтересованата страна за участието им в изборите за кмет на община Белоградчик, а именно: И.В.И. е регистрирана за участие в изборите за кмет на община Белоградчик по предложение на ПП„РЗС”, Л.Л.А. е регистриран за участие в същите избори по предложение на ПП„БСП”, чийто представител е и жалбоподателя И.Л., видно от приложеното по делото пълномощно, а Б.Н. е регистриран за участие в изборите за кмет на същата община по предложение на ПП”Български социалдемократи”.

Като доказателства по делото са приети всички писмени такива от административната преписка, включително и протоколите от всички секционни избирателни комисии на територията на община Белоградчик, както от първи, така и от втори тур на изборите, произведени съответно на 23.10.2011 г. и 30.11.2011 г., както и избирателните списъци на секции № 004 и № 005 от първи и втори тур, които са приети по надлежния ред и не са оспорени.

По делото са представени оригиналните протоколи на 21-те СИК, ведно с приемо-предавателните разписки, изготвени от „Информационно обслужване”АД и протокола на ОИК-Белоградчик, ведно с разпечатките на „Информационно обслужване”АД от проведените на 23.10.2011 г. избори. Представени са също и оригиналните протоколи на 21 СИК, ведно с приемо-предавателните разписки, изготвени от „Информационно обслужване”АД и протокола на ОИК-Белоградчик, ведно с разпечатките на „Информационно обслужване”АД, както и избирателните списъци за кмет от секции № 004 и № 005 от проведените на 23.10.2011 г. и 30.10.2011 г. избори.

При проверката е установено, че в нито един от протоколите на 21-те СИК, както на първи, така и на втори тур от изборите, не е отразено възражение или особено мнение относно действителността на подадените в съответната секция бюлетини. В много малка част от 21-те протокола има допуснати корекции – отбелязани с подписите на членовете на СИК, само на първи тур и то едва в 3 от протоколите – за СИК № 001, № 008 и № 013, където са поправяни цифрите в т.4 – брой на регистрирани кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община. Установи се още, че всички протоколи са били подписани от всички или поне от повече от половината от членовете на съответната СИК, както на първия, така и на втория тур от изборите за кмет на общината.

Съдът констатира, че не се установяват и разминавания между протоколите на СИК и приемо-предавателните разписки и от двата тура на изборите за кмет на общината.

В изпълнение на дадените задължителни указания от Върховен административен съд, към делото бяха приложени и приети като доказателство заверени копия от избирателните списъци на СИК № 004 и СИК № 005 към ОИК-Белоградчик. В съдебно заседание, в присъствието на страните беше извършена проверка и направена констатация за следното: от общо записаните 441 гласоподаватели в избирателния списък на СИК № 004 са положени 261 подписа, което е отразено в графа 5 от протокола на СИК. По отношение 226 гласоподаватели в СИК № 004 е допуснато нарушение на разпоредбата на чл.197, ал.1 от ИК при отразяване на атрибутите в графа ЕГН и документ за самоличност, като на тези 226 избиратели липсва посочване на единния граждански номер и/или вида и номера на документа за самоличност на съответното лице.

От общо записаните 601 гласоподаватели в избирателния списък на СИК № 005 са положени 369 подписа, което е посочено в графа 5 от протокола на СИК, като по отношение 223 лица е допуснато нарушение на разпоредбата на чл.197, ал.1 от ИК при отразяване атрибутите в графа ЕГН и документ на самоличност – за тези избиратели липсва записване на ЕГН и/или вид и номер на документ за самоличност.

В избирателните списъци на СИК № 004 и № 005 от втори тур на изборите за кмет на община Белоградчик, проведени на 30.10.2011 г., приложени по делото и неоспорени от страните, не са установени пропуски. По делото не са направени други възражения по отношение на избирателните списъци, в т.ч. и забранителните такива.

Не са ангажирани доказателства във връзка с направеното възражение за преместване на чувалите с изборни книжа в друго помещение.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна следното: предмет на оспорване по делото е решение фабр.№ 0000344/31.10.2011 г. на ОИК-Белоградчик, за избиране на кмет на община Белоградчик, с което е определен резултатът от произведените на 30.10.2011 г. избори за кмет на община Белоградчик, втори тур. С цитирания акт и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК-Белоградчик е обявила за избран за кмет на община Белоградчик на втори тур Б.С.Н., издигнат от ПП”Български социалдемократи”, получил 1843 действителни гласове, които представляват най-много от действителните гласове за кмет на община Белоградчик, съобразно чл.246, ал.6 от ИК.

Жалбите срещу решението са подадени в преклузивния срок по чл.267, ал.1 от ИК, от лица с активна процесуална легитимация, регистрирани участници в произведените на територията на община Белоградчик избори за кмет на общината, както на първи, така и на втори тур, поради което са процесуално допустими.

Съдът намира, че по съществото си подадените жалби са основателни по следните съображения: предмет на настоящето съдебно производство е извършването на преценка на изложените в жалбите оплаквания, конкретизирани от оспорващите. В производството по чл.267 от ИК съдът няма задължение да извърши цялостна ревизия на изборния процес, за да се установи дали евентуално не са били допуснати някакви нарушения, които не са били констатирани в изборния ден, а следва да направи проверка дали твърдените от жалбоподателите нарушения действително са били извършени и дали те са довели до порочност на обявения изборен резултат. Това е така, тъй като всяко от посочените в чл.146 от АПК основания има конкретно проявление, като оспорващите не следва да въвеждат нови оплаквания, предвид бързината на производството по ИК, който е специален спрямо АПК.

При проверка на оспорения акт съдът намира, че решение фабр.№ 0000344/31.10.2011 г. за избор на кмет на община Белоградчик, с което е определен резултатът от произведените избори на 30.10.2011 г. избори, втори тур, за кмет на община Белоградчик, е взето от компетентен орган: ОИК-Белоградчик, в съответствие с правомощията й по чл.33, ал.1, т.21 и чл.246, ал.2 от ИК.

Решението е материализирано в предписаната от закона писмена форма по образец-приложение № МС-90, утвърден от ЦИК, в съответствие с целта на ИК, да бъде избран орган на изпълнителната власт в общината – кмет, който да управлява и ръководи същата, в съответствие с изразения вот на избирателите.

По отношение на материалната законосъобразност и спазване на административно производствените правила при постановяване на обжалваното решение, съдът съобрази следното: в чл.2, ал.1 от ИК законодателят е закрепил основния принцип при произвеждането на избори: изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Анализът на правната норма води до извода, че настоящият съдебен състав при формирането на крайния си извод следва да държи сметка дали този принцип е спазен и съответно опорочен ли е вотът на избирателите. Съответно налице ли са нарушения на изборния процес и ако са налице такива, то съществени ли са и опорочават ли волята на избирателя, т.е. дават ли отражение върху крайния резултат от произведения избор.

Първото наведено от жалбоподателя В. оплакване се свежда до нарушение на чл.197, ал.1 от ИК, поради невписване в избирателните списъци на СИК № 004 и СИК № 005 на ЕГН и/или вид и номер на документа за самоличност на избирателите, при провеждането на първи тур от изборите за кмет на община Белоградчик, проведени на 23.10.2011 г. Това нарушение се сочи и от жалбоподателите А. и Л.. Във връзка с изложеното и в изпълнение на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона с решение № 537/11.01.2012 г. по адм.д.№ 15770/2011 г. по описа на ВАС, съдът изиска и приложи като доказателства по делото заверени копия на избирателните списъци в секции № 004 и № 005 в община Белоградчик, при което констатира съществени нарушения на императивната разпоредба на чл.197, ал.1 от ИК, като по отношение 226 гласоподаватели в секция 004 и на 223 избиратели в секция 005 не са посочени единния граждански номер и/или вида и номера на документа за самоличност на съответното лице. Следователно, допуснато е общо 449 лица в посочените секции да гласуват за кмет на общината, без да бъдат отразени от председателя или определен с решение на съответната СИК член законоустановените лични данни. В резултат на това нарушение на императивната правна норма на чл.197, ал.1 от ИК, регламентираща реда на провеждане на изборния процес, са допуснати до гласуване значителен брой лица – както като абсолютно число, така и като процентно съотношение от общия брой на действителните гласове, подадени в посочените секции. В СИК № 004 от общо гласували 261 лица са проверени и записани данните само на 35 гласоподатели, а в СИК № 004 от общо гласувалите 369 лица на първи тур са проверени и записани единния граждански номер и вида и номера на документ за самоличност само на 146 лица. В процентно съотношение това представлява едва 13.41% действителни гласове за СИК № 004 и 39.57% за СИК № 005, т.е. значително по-малко от половината гласували и за двете секции.

Касае се за особено съществено нарушение във връзка с упражняване на активното избирателно право на гражданите. Не става ясно дали по отношение посочените 449 лица изобщо е била извършена проверка за идентичност, което е задължително условие за допускането им до гласуване. Нормата на чл.197, ал.1 от ИК поставя изискване за проверка и отразяване на ЕГН, вид и номер на документ за самоличност на избирателя непосредствено преди подаване на вота, с цел удостоверяване самоличността му, както и недопускане на изборни манипулации, респ. гарантиране личното упражняване правото на вот от конкретното лице. Полагането единствено на подпис срещу името на лице не може да гарантира по никакъв начин, че именно то е упражнило изборното си право. Според настоящия съдебен състав може да се направи обоснован извод, че е налице опорочаване на вота на 449 избиратели. Допуснатото от страна на членовете на СИК № 004 и № 005 нарушение на чл.197, ал.1 от ИК рефлектира върху конституционно гарантираното право на глас на избирателите, а освен това би следвало да доведе и до административно-наказателна отговорност за същите по реда на чл.299 от ИК.

Както бе посочено по-горе, на първия тур от изборите за кмет на община Белоградчик, проведен на 23.10.2011 г., най-много гласове е получил кандидатът на ПП”БСП” Л.Л.А. – 690, следван от кандидатът на ПП”Български социалдемократи” Б.С.Н. – 610 и на ПП”ГЕРБ” Мирослава Чавдарова Димитрова – 477 гласа. Жалбоподателят И.В.И. от ПП”РЗС” има 308 гласа.

При така установения вот на първи тур и наличието на 449 недействителни гласове в СИК № 004 и № 005 е възможен напълно различен изборен резултат, респ. напълно възможно е съвсем различни кандидати от общо тринадесетте регистрирани участници в кметските избори, да бъдат допуснати до балотаж. Разликата между най-високия резултат – 690 и броя на лицата, допуснати до гласуване в нарушение изискванията на чл.197, ал.1 от ИК – 449, е само 241 гласа, или само около една трета (34.93%). При това положение се налага извода, че изборният резултат на първи тур е напълно непредвидим. В тази връзка следва да се отбележи, че не съществува никакво убедително правно или житейско основание резултатите на кандидатите за кмет на общината да бъдат намалени съразмерно (пропорционално), както настоява процесуалният представител на заинтересованото лице Б.С.Н., адв. Длъгнекова. Става въпрос за огромен брой гласове като процентно отношение към изборните резултати, който би могъл да бъде както в полза, така и във вреда на всеки от кандидатите.

От приложените по настоящото дело избирателни списъци от същите секции 004 и 005 от втория тур на изборите, проведен на 30.10.2011 г. не се констатираха допуснати нарушения.

По отношение останалите твърдения за допуснати нарушения следва да се има предвид следното: съгласно чл.40, ал.1 от ИК, избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. Разпоредбата на чл.48, ал.1 от ИК регламентира реда за оспорване на отказа за извършване на промени в избирателните списъци преди изборния ден, като сочи, че отказът за заличаване, вписване или дописване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в срок до два дни от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл.40, ал.1 от ИК и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване. Следователно компетентните органи за съставяне и извършване на промени в избирателните списъци преди изборния ден са общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението. Отказът за заличаване, вписване или дописване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд. С извършване на действието и изтичане на сроковете за неговото обжалване, се преклудира възможността същото да бъде оспорвано на един по-късен етап от изборния процес. В настоящото производство няма доказателства за оспорване на избирателните списъци, в т.ч. не се ангажираха и доказателства да са провеждани производства по чл.48 от ИК или да са постъпвали жалби в ОИК-Белоградчик в подкрепа на твърденията на жалбоподателите.

Недоказани останаха твърденията за нарушения на чл.214, ал.2 от ИК, поради липса на решения на СИК, за разпределение на функциите на членовете им; на чл.210 и чл.213, ал.1, т.1 от ИК, поради недопускане и невписване на присъствалите лица при отваряне на избирателните урни в протокола на СИК и на чл.192, ал.2 от ИК – недопускане на кандидат за общински съветник при откриване на изборния ден в СИК № 005; недобро съхранение на бюлетините при броенето им – в СИК № 004; на чл.242, ал.6 от ИК, поради непоставяне на извлеченията от протоколите и разписките след предаване на секционните протоколи на ОИК; на чл.242, ал.8 от ИК поради неправилно съхранение на бюлетините до следващите избори, както и нарушения на чл.226, ал.1 от ИК (изваждането и броенето на бюлетините не по установения от ИК начин) и чл.209, ал.2 от ИК. Във връзка с тези твърдения се релевират предимно съмнения и предположения за извършени нарушения, за каквито по делото не са ангажирани никакви доказателства от страните и каквито по делото не се установяват и не е отбелязано наличието на такива в протоколите на СИК, респективно в протокола на ОИК.

При извършената проверка на протоколите на СИК и ОИК, както от първи тур на 23.10.2011 г., така и от втори тур на 30.10.2011 г., не бяха установени да са били допуснати съществени нарушения в изборните дни, които да са се отразили на валидността на вота. Според всички протоколи изборните дни са преминали в спокойна обстановка, при липса на съществени нарушения, а по делото не са представени и жалби или сигнали в противен смисъл.

Не се установи по делото, в изборния ден да са подавани каквито и да било жалби и възражения във връзка с манипулиране на вота на избирателите по какъвто и да било начин, както и не се установиха подписани протоколи с особено мнение или такива, по които да е имало възражения във връзка с отбелязванията в тях. Не са представени каквито и да било доказателства във връзка с извършено вмешателство на външни лица във връзка с начина на гласуване на отделните избиратели в различните секции, както и на членове на самите секционни избирателни комисии. Решенията във връзка с действителността или недействителността на бюлетините в отделните секции на общината са подписани от членовете на секционните комисии.

Що се касае до твърдението в жалбата на А. и Л., че застъпниците им не са допускани до избирателните урни и не са имали възможност да направят възражения, то също е неоснователно. Както бе вече посочено в протоколите на СИК, липсват каквито и да било възражения или особени мнения. Видно от представените по делото протоколи от СИК е, че те са имали застъпници и членове на комисии, но в нито един от протоколите на СИК няма възражения от страна, на който и да било член от комисията, както и всички протоколи са надлежно подписани от членовете на комисиите. Липсват и жалби в ОИК-Белоградчик във връзка с извършени такива нарушения на изборния процес.

Неоснователни са и твърденията, че изборът е бил опорочен, тъй като част от протоколите на СИК не били подписани от всички членове. Дори и да се приеме, че липсват подписи на някои членове, то това не ги прави недействителни. Съгласно чл.211, ал.1 от ИК, секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването за съответния вид избор и ги отразява в протокол, който се подписва от всички членове на комисията, след което председателят обявява резултатите от гласуването. Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен, съгласно изричната разпоредба на чл.212, ал.5 от ИК, поради което и съображенията на жалбоподателите в тази насока не намират законодателна опора.

Твърденията на жалбоподателите Л. и А. за нарушения във връзка с недопускане до гласуване на гласоподаватели, отговарящи на изискванията на чл.3, ал.4, във връзка с §.1, т.4 от ДР и §.10, ал.3 от ПЗР на ИК, тъй като са заличени незаконосъобразно от избирателните списъци, с което е ограничено правото им да гласуват, съответно довело до манипулиране на резултата от гласуването и неговата незаконосъобразност, са неоснователни. Не са ангажирани каквито и да било доказателства от жалбоподателите, а от представените такива по делото не се установяват нарушения от категорията на посочените. За такива нарушения липсват възражения в протоколите на СИК и от двата тура на изборите за кмет на общината.

Във връзка с опорочаването на вота на избирателите, свързано с твърдението за прозрачност на бюлетините, следва да се посочи, че съгласно чл.165 от ИК бюлетините са по образец, утвърден от ЦИК, поради което обстоятелството дали същите са били прозрачни или не, не би могло да рефлектира върху законосъобразността на атакуваното решение, още повече и, че по делото не се оспорва факта, че бюлетините за кмет са били изработени по утвърдените образци.

Като допълнително основание, обосноваващо незаконосъобразност на обжалваното решение се сочи, че са отчетени като действителни недействителни бюлетини и обратно, отчетени са като недействителни такива бюлетини, които носят белезите на действителни, като по този начин обявеният краен резултат не отговаря на действително подадените гласове. В тази връзка в жалбата и в съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателите Л. и А. направи искане за повторно преброяване на бюлетините. Това искане, както и свързаното с него искане за повторно преброяване само на недействителните бюлетини и извършването на графологическа експертиза на недействителните бюлетини, са оставени без уважение с протоколно определение от проведеното открито съдебно заседание на 20.01.2012 г., с подробно изложени мотиви.

Анализът на събраните по делото доказателства в изпълнение на дадените задължителни указания в горепосоченото решение на ВАС налагат извода, че при произвеждане на избор за кмет на община Белоградчик са били допуснати съществени нарушения на изборния процес, които биха могли да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение. Изложеното налага обявяване на избора за недействителен, като подадената жалба е основателна. Допуснатите нарушения на изборния процес водят до подмяна на вота на избирателите. Те са съществени, тъй като ако не бяха допуснати, вотът би бил напълно различен.

Доколкото съдебния акт се постановява в определения от разпоредбата на чл.267, ал.7 от ИК четиринадесет дневен срок от постъпване в съда на жалбите срещу атакуваното решение (респ. от връщане на делото от ВАС за ново разглеждане), то на страните следва да се даде възможност за касационно обжалване пред ВАС в 7-дневен от обявяване на настоящото решение, а не от неговото съобщаване.

Воден от горните мотиви и на основание чл.267, ал.10 от ИК, Административен съд Видин, трети състав
Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на кмет на община Белоградчик, отразен в решение фабричен № 0000344/31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Белоградчик, с което е обявен за избран за кмет на община Белоградчик Б.С.Н., издигнат от ПП”Български социалдемократи”, получил 1843 действителни гласове на втори тур на изборите, проведени на 30.10.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от обявяването му.
belogradchik.org

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин