Изпрати стари снимки от Видин и областта

Направени проучвания и бъдещи намерения за проучване в крепостта Баба Вида

Археология - Видински регион

НАПРАВЕНИТЕ ДОСЕГА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И БЪДЕЩИ НАМЕРЕНИЯ ЗА ДОРАЗКРИВАНЕ НА НЕПРОУЧЕНАТА АРХЕОЛОГИЯ В КРЕПОСТТА "БАБА ВИДА" В ГР. ВИДИН
Град Видин притежава богато и атрактивно културно наследство, привличало вниманието на ред чужди и български изследователи през последните две и повече столетия. Неговото по-нататъшно проучване, опазване и социализация е много важно условие за развитието на града като модерен европейски център на културно-историческия туризъм, който след построяването на Дунав мост-2 може да се превърне в приоритетно икономическо направление в живота на Видин и областта, също наситена с множество културни ценности.
Историческа емблема на града е Крепостта "Баба Вида". Паметник на културата с национално значение, тя е единствената средновековна крепост в българските земи, запазена в цялостен архитектурен обем, с някои модификации през османската епоха. Издигната върху архитектурните останки на антична Бонония - една от възловите крепости по римския лимес, "Баба Вида" продължила да функционира и през ранновизантийската епоха (V - началото на VII в.), преизградена през втората половина на IX в. като българска крепост. До края на XIV в. в нея са съчетани функциите на едно от най-значителните отбранителни съоръжия с тези на господарски дом (замък), обитаван от управителите й, които са били в родови и политически връзки с българския царски двор от IX-X в. до падането на страната ни под османско владичество. Известни са имената на много от тях - таркан Глад и неговият потомък Охтум; руският княз и български деспот Яков Светослав; деспот Шишман, основател на царската фамилия на Шишмановци и двамата му синове - Михаил и Белаур, първият от които става български цар под името Михаил III Шишман Асен (1323 - 1330); неговите четирима синове - Иван Стефан, деспот Михаил, Шишман и Людовико, от които първите двама - изявили се на политическата сцена; Иван Срацимир, син на цар Иван Александър (1331-1371) и негов съцар за определен период, сетне самостоятелен владетел, последен български цар със столица Видин до падането на страната под османска власт през 1396 г.; наследилият го като управител на областта на Видин в началото на турското владичество негов син Константин, който заедно с брат си Фружин организирал първото антитурско въстание на българите от Търновското и Бдинското царство през 1408 г. През османската епоха най-значителен владетел на града бил Осман Пазвантооглу, родом от Видин, в еничарско семейство. Той се откъснал от султанската власт като независим през 1793-1807 г.
Тази история на "Баба Вида" е установена въз основа на известните ни писмени извори и на археологическите и архитектурни проучвания.
1. НАПРАВЕНИ ДОСЕГА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В КРЕПОСТТА "БАБА ВИДА":
Крепостта "Баба Вида" досега е била обект на теренни археологически проучвания с ограничени параметри поради целостта на архитектурния й обем. Те са проведени на три етапа през периода 1956 -1989 г. от АИМ (сега НАИМ) на БАН, съвместно с ОИМ (сега РИМ) -Видин и са както планови, така и спасителни - във връзка с извършваните консервационно-реставрационните работи.
1.1. 1956 - 1962 г.: Научен ръководител проф. Стамен Михайлов (АИМ-БАН), зам ръководител Йордана Атанасова (ОИМ-Видин). Проучваните сектори са във външния двор (при входната кула, осмоъгълната или водна кула - останки от антична Бонония); във вътрешния двор (три сектора покрай стените - разкрити основи на няколко верижно разположени помещения, от IX - X в., вероятно казармени); в рова; до кулите отвън (т. наречените Кула с просото, Срацимирова кула, Войнишка кула) и в ъглите между тях. Резултатите са следните:
Установено е вероятното ходово ниво от епохата на Средновековието и стратиграфията на терена, в която има културни пластове от античността (III/IV в. - VI/VII в.), Първото българско царство (IX - X в.), Второ българско царство (ХШ - XIV в.) и османо-турския период, с преустройства към средата на XVII в.
- Изяснено е, че средновековните градежи лежат върху останки от крепостните стени и съоръжения на антична Бонония, без да се явяват техен непосредствен приемник и продължител.
- Различават се ред преустройства както в средновековните, така и в османските градежи. Направен е извод, че част от рова е изкопана към ХУП - XVIII в.
1.2. 1969 г.: Научен ръководител Йордана Атанасова (ОИМ -Видин), сучастието на арх. Боян Кузупов (НИПК). Извършено е почистване на връхнапш част на входната кула при вътрешния вход на крепостта, във връзка с предстоящи консерванионно-реставранионни работи. Разкрити са изоставен вход и стълбище към бойната площадка на кулата над входа.
1.3. 1977 - 1989 г.: Научен ръководител и. с. Въло Вълов (ОИМ -Видин). Проучваните сектори са:
- във вътрешния двор, където са разкрити руини на средновековна еднокорабна църква (ХШ - XIV в.), с гробове в и до притвора отвън. Апсидата й остава скрита под зидове от епохата на османското владичество.
- въниша крепостна стена (от входа към казармата) - разкрито средновековното й ядро от вътрешната й страна.
Значителна част от археологическите разкрития през различните години са засипвани поради липса на финансови средства и на технически възможности за довършването и ескпонирането им. Данните от теренните проучвания са отразени главно в обобщен вид в научни публикации (вж. приложения списък).
2. БЪДЕЩИ НАМЕРЕНИЯ ЗА ДОРАЗКРИВАНЕ НА НЕПРОУЧЕНАТА АРХЕОЛОГИЯ В КРЕПОСТТА "БАБА ВИДА"
През 2007 г. заедно с арх. Боян Кузупов инициирахме с писмено предложение създаването от Министерство на културата с наше съдействие на "Концепция за археологическо проучване, консервация, реставрация и соцшиизация на културните ценности в град Видин" (МК, вх. № 45-00-458/13.08.07), за което получихме писмено одобрение от тогавашния Министър проф. Стефан Данаилов (МК, изх. № 45-00-458/22.08.07). Съгласувано с Министерство на културата и с градската и областна управа на Видин, екип от специалисти, в който на доброволни начала освен нас участваха Оля Миланова - археолог в РИМ-Видин и арх. Любомир Станиславов - ръководител на "ЕС Архитекчълър Тийм" ООД, извърши по-подробни идейни и частично технически разработки за крепостта "Баба Вида". За "Сграда на Синагогата" е изготвен технически прект. Те бяха
Баба Вида
Структура на изложението
1. Кратка историческа стравка (приложена)
2. Да се изтъкне особеното състояние на крепостта Баба Вида, предизвикано от по-късните турски зазиждания и застроявания
3. Изършени досега археологически проучвания (сондажи - вж. схемата*) плюс параклисът
4. Бъдещи археологически проучвания ( вж. схемата - А-Ж)
5. Археологическо разчистване на турските насипи (вж. схемата - Е, Ж, 3)
6. Архитектурни сондажи за разкриване на средновековните елементи (вж. схемата - А-Д)
7. Конструктивни укрепвания, свързани с т. 6
8. Консервиране, реставрация, експониране на новооткритите елементи
9. Експониране - ходови пътеки, парапети, външно и вътрешно художествено осветление
10. Реализиране на предвижданите по застроителния план на кварталите около крепостта Баба Вида (мултимедиен център, парково оформление, спортен комплекс с тенис корт и плувни басейни, мотел и т. н.)
* Схема на разположението на археологическите и архитектурни сондажи в рова, дворните площи и горната стрелкова тераса на Крепостта Баба Вида
предоставени и използвани от Министерство на културата при изработването на Проект с наименование "СЪЗДАВАНЕ НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧВАЩ КРЕПОСТТА БАБА ВИДА И СИНАГОГАТА, ГРАД ВИДИН" за участие в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма" - бюджетна линия BG 161 РО 001/3.1-01/2008. Министерство на културата е единствен бенефициент по тази Схема.
За тази дейност на посочения екип сме уведомили неотдавна писмено Г-н Вежди Рашидов, Министър на културата (МК, вх. № 92-00-395/26.08.09).
Съгласно нашите разработки главната цел на бъдещите интервенции в крепостта Баба Вида е определена като "максимално възможно разкриване и експониране на средновековния характер на паметника, с оглед повишаване на историко-документалното му значение и заемане на достойно място в европейското културно пространствоЗа осъществяването й, след няколкократен внимателен оглед на крепостта, сме набелязали няколко пункта, в които считаме, че следва да се извършат в бъдеще теренни археологически проучвания, комбинирано с необходимите конструктивни укрепвания, консервационно-реставрационни работи и експониране. Те са посочени на приложения към настоящето становище план със сигнатури, както следва:
таблица
таблица
таблица
Успоредно с гореописаните работи, но с приоритетно по ред място следва да се извършат аварийни строително-консервационни работи по връхните площи на крепостта, изложени на предизвиканата от атмосферни въздействия ерозия:
-консервация и реставрация на тухлените бруствери на горната тераса;
-препокриване с керемиди на двете кули от северната стена. В в последния етап - оформяне на пешеходни пътеки, вътрешно и външно осветление, обяснителни схеми и надписи.
Публикации въз основа на теренните археологическите проучвания:
Балабанов 77., С. Бояджиев, 77. Тулешков. Крепостно строителство по българските земи. София, 2000, 195-199
Вълов В. Средновековна черква на територията на замъка "Баба Вида"
във Видин. - Музеи и паметници на културата, 1980, 4, 19-20
Вълов В. Баба Вида, замък на видинските владетели X - XIV в. София, 1981
Вълов В. Из историята на Северозападна България през ранното средновековие. - Известия на музеите в Северозападна България, 8, 122- 137
Вълов В. "Баба Вида" - замък на владетелите на средновековния Бдин. -В: Средновековният замък в българските земи XII-XIV в. Сопот, 1987, 47-57
Вьтов В. Средневековьш Бдин и его замок "Баба Вида". - В: Трудм Пятого международного конгресса славянской археологии, т. 1, вьш. 26. Москва, 1987, 44-46
Вълов В. Седалището и териториалният обхват на Бдинската област от средата на IX в. до началото на XI в. - Известия на музеите в Северозападна България, 13, 24-43
Вълов В. Принос към изследването на фасадната декорация на замъка "Баба Вида" във Видин. - В: Приноси към българската археология. София, 1992, 168-172
Кратка история на българската архитектура. София, 1965, 159-162 Кузупов Б. Замъкът "Баба Вида". - Музеи и паметници на културата, 1980, 4, 7-12
Михайлов С. Един мним надпис от крепостта "Баба Вида" във Видин. -Археология, 1959, 1-2, 17-19
Михайлов С Археологическо проучване на крепостта Баба Вида във Видин. - Археология, 3, 1961, 1-7
Харбова М. Отбранителни съоръжения в българското средновековие. София, 1981, 29 сл.
Миланова О. Замъкът "Баба Вида" и средновековният Бдин през XIII - XIV в. - Приноси към българската археология, 6. София, 2009. Milanova О. A sculpture of a human head from the mediaeval castle of Baba Vida. - Archaeologia Bulgarica 2006, 1, 77 - 82
Оленка Миланова

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин