Изпрати стари снимки от Видин и областта

Някои по-крупни успехи по физическа култура и спорт в СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Видин през периода 1969-1994 година

История - История на спорта във Видинско

Някои по-крупни успехи по физическа култура и спорт в СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Видин през периода 1969-1994 година
I.в областта на масовата физическа култура и масовия спорт
1.През периода 1969-1985 година – в градските и окръжни първенства по спортовете (лека атлетика, гимнастика, баскетбол,болейбол и хандбал) за учениците от V до VIII клас училището е класирано в продължение на 14 учебни години на първо место в съревнованието на комплексното класиране по тези спортове.След 1985/1986 година тези класирания бяха преустановени .
2. В VI-тата републоканска спартакиада 1980-1984 – училището е класирано в десеторката на страната поотделно за началния, средния и горния курс на Единните средни политехнически училища (ЕСПУ).
3.1981/1982 г. – Класиране в десеторката на страната на най-добре представили се средни училища в кросовите бягания.
II. в областта на спортното майсторство
1971 г. – Републикански игри за учениците от V-VIII клас по лека атлетика в гр.Пловдив – VI място в страната момичета старша възраст (VII-VIII клас).
1974 г. - зонални игри за учениците от V-VIII клас в гр. Плевен по лека атлетика момичетата старша възраст (VII-VIII клас) – II място.
1974 г. – VI-та пепубликанска спартакиада. По лека атлетика юноши мл. Възраст (V-VIклас) II място в България.
1977 г. Зонално първенство по лекоатлетически четирибой –момичета мл. възраст – II място в страната, а Венера Киркова републикански шампион по лекоатлетически четирибой.
1978 г. – Зонални първенци за момичета (VII-VIII клас) по лекоатлетически четирибой.
1980 г. – Републикански петобой за девойки мл.възраст (VIII-IX клас)
II място (отборно) в страната, а Венера Киркова републикански първенец по петобой за девойки мл.възраст и републикански шампион на 100, 200 м и щафета 4x 100 м.
1981 г. – Венера Киркова е включена в националния отбор по лека атлетика за девойки. Същата година тя е балкански шампион на 100, 200 м и щафета 4 x 100 м, като на 200 м гл. бягане покрива изискванията за МАЙСТОР НА СПОРТА и поставя републикански рекорд за девойки мл. възраст, който не е подобрен в продължение на 8 год.
1983 г. –Венера Киркова е републикански шампион на 100 м. и вицешампион на 200 м. и носител на 16 медала за годината.
1985 г. момчета (VII-VIII клас) по баскетбол зонални първенци републиканските игри и II място в България на финалите в гр. Левски.
В същите игри момичетата (VII-VIII клас) на II място в зоналното първенство
1973-1985 г. 100 души възпитаници на училището за носители на II спортен разряд, 15 души на I разряд,, 6 души покриха изискванията за Кандидат майстор на спорта и трима за Майстор на спорта.
III. други отличия
1974 г. – Национален първенец в изграждането на лека спортна база в съревнованието на страната.
1984 г. Училището е отличено в Националното съревнование за “Образцови спортни обекти “ на I място.
IV.опитна и научно - изследователзка дейност по физическо възпитание периода 1969-1994 година
Изследователската дейност е насочена в следните няколко направления:
ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ
СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКРИТА БАЗА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ
В това направление по тази тема са написани и публикувани в централни списания над 15-20 разработки. Някои от тях са следните:
1.Основни изисквания при изграждане, реконструкция и модернизация на спортната база в училище
2.Спортни съоръжения за I – XII клас в СОУ”Св.св.Кирил и методй” гр. Видин, изградени през периода 1971-1974 г
I.2.1.Сектор спортни игри
I.2.1.А.Практически насоки за изграждане на съоръжения по спртни игри
I.2.2. Сектор лека атлетика
I.2.2.А.Практически насоки за изграждане на съоръжения по лека атлетика
I.2.3. Сектор гимнастика
I.2.3.А.Практически насоки за изграждане на съоръжения по гимнастика
I.2.4. Други стандартни и извънстандартни уреди и съоръжения
1.2,5. Двигателна дейност на ученици и учители в рамките на 45-минутно удължено междучасие и 15-минутна утринна гимнастика
I.3. Педагогически опит за изработване и внедряване в практиката на метални тенис маси (1981/1982
I.4.Примерен модел за съдържанието на откритата база за физическо възпитание и спорт в различните училища
I.4.1.За първа група училища с дворна площ над 4-5 хиляди кв.м и брой на учениците над 600 души
I.4.2. За втора група училища с дворна площ над 3-4 хиляди кв.м и брой на учениците около 400-500 души
I.4.3. За трета група училища които не разполагат с голяма дворна площ или имат голяма дворна площ, но малък брой ученици (200-300) и нямат перспективи за развитие
I.5. Други съоръжения, които е желателно да се направят за всички училища при изграждане или подобряване на материалната база за физическо възпитание и спорт
I.6. Сравнителни данни за теглото на различните профили желязо които са най-подходящи за изработване на отделните спортни съоръжения (на един линеен метър
ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ
ИЗСЛЕДВАНЕ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКА-ТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ОТКРИ-ТАТА СПОРТНА БАЗА В УЧИЛИЩЕ.
В това направление по тази тема са написани и публикувани в централни списания над 10-15 разработки. Някои от тях са следните:
1. Изследване физическото развитие, физическата дееспособност на учениците от прогинмназиалния етап на обучение в условията на недостатъчна база за физическо възпитание и спорт (1971-1974
.2.Изследване физическото развитие и физическата дееспособност на учениците от прогимназиалния етап на обучение в условията на богата и разнообразна база за физическо възпитание и спорт (1975-1981)
3 Изследване физическата дееспособност на ученици от 11-12- годишна възраст при внедряване на единна система на МП за страната за контрол и оценка на физическата дееспособност
4. Изследване възможностите на 13-14 – годишни ученици при покриване на държавните изисквания за контрол и оценка на физическата дееспособност
ТРЕТО НАПРАВЛЕНИЕ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА, СРЕДНА И ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
В това направление по тази тема са написани и публикувани в централни списания и месния печат над 20-25 разработки. Някои от тях са следните:
.1.Изследване двигателната дейност на учениците от 12 до 14 годишна възраст при СОУ“Св.св.Кирил и Методий” гр.Видин в условията на изградената (богата) открита база за физическо възпитание и спорт ( 1977/1978)
2. Изследване двигателната дейност на 15-18 – годишни ученици от гимназиалния етап на обучение в гр.Видин
3.Изследване двигателната дейност и физическата дееспособност на 12-16 годишни ученици от СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр. Видин в
условията на богатата база за физическо възпитание и спорт (1985/1986)
4.Изследване ефективността на удължено 45-минутно голямо междучасие за оптимизиране двигателната дейност на учениците
ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ
ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗЛИЧНИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
В това направление по тази тема са написани и публикувани в централни списания и месния печат над 20-25 разработки. Някои от тях са следните:
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СРДСТВА И МЕТОДИ ЗА РАЗВИВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ СИЛАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Прилагане на различни варианти от кръгови занимания за комплексно развиване на двигателните качества на учениците
2. Прилагане на различни тренировъчни методи за развиване и подобряване силата на учениците
3. Развиване силата на учениците чрез прилагане на натоварване с висока, средна и ниска интензивност
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СРДСТВА И МЕТОДИ ЗА РАЗВИВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ БЪРЗИНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Определяне на педагогическия ефект и някой кинематически характеристики на рязка промяна на профила на външната среда при спринтовото бягане
2. Развиване бързината на учениците от средна училищна възраст чрез прилагане на индивидуално диференциран подход в обучението
по физическо възпитание
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СРДСТВА И МЕТОДИ ЗАРАЗВИВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ИЗДРЪЖЛИВОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Развиване на издръжливостта на учениците чрез прилагане на индивидуално диференциран подход в обучението по физическо възпитание
2. Изследване ефективността на различни методи за подобряване издръжливостта на учениците
3. Изследване ефективността на беговите упражнения и народните хора за подобряване издръжливостта на учениците
4. Изследване скоростно-силовата издръжливост на баскетболисти от 15-18 годишна възраст
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СРДСТВА И МЕТОДИ ЗА РАЗВИВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ГЪВКАВОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Използване възможностите на отделните части на уроците по физическо възпитание и спорт за подобряване гъвкавостта на 14-15 – годишни ученици
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СРДСТВА И МЕТОДИ ЗА РАЗВИВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ЛОВКОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Изследване ефективността на различните по височина рингове в обучението на 12-годишни ученици при овладяванена стрелбата с една ръка от място и в движение
2.Снижаване възрастта на учениците от средното училище при усвояване на българските народни хора
3. Метод в ефективно обучение в подаването при волейбола
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СРДСТВА И МЕТОДИ ЗА РАЗВИВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СПЕЦИАНИТЕ ДВИГАТЕЛНИ КАЧЕСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ
1.Развиване и усъвършенстване специалните двигателни качества на учениците върху основата на учебното съдържание по физическо възпитание и спорт
ПЕТО НАПРАВЛЕНИЕ
ОБОБЩЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ С МЕЖДУПРЕДМЕТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ДРУГИ ОБЩООБРАЗОВА-ТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
В това направление по тази тема са написани и публикувани в централни списания и месния печат над 6-8 разработки. Някои от тях са следните:
1. Изследване вниманието на учениците в часовете по български език и литература след физическо натоварване
2 Изследване вниманието на 17 - годишни ученици в часовете по математика след физическо натоварване
3 Опит за социално-педагогическо изследване чрез формиране на интереси у учащите се (10-12 - годишни) към олимпийските игри с
междупредметна връзка в учебния процес по физическо възпитание и руски език
4 Изследване влиянието на физическата дееспособност при 11-12 - годишни ученици върху производителността на труда по време на есенните бригади в помощ на селското стопанство през 1980/1981 година
ШЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ
ОБОБЩЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВОТО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В НАЧАЛНИЯ И ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (1981 – 1988)
В това направление по тази тема са написани и публикувани в централни списания и месния печат над 10-15 разработки. Някои от тях са следните:
1. Изследване физическото развитие на учениците, постъпващи в първи клас и настъпващите изменения в това развитие в условията на целодневния режим на обучение (1981/1982)
2 Изследване влиянието на целодневния режим на обучение върху физическата дееспособност на учeниците от първи клас (1981/1982)
3.Изследване ефективността на програмата по физическо възпитание върху физическата дееспособност на учениците от втори клас в
условията на целодневния режим на обучение (1982/1983)
4. Изследване физическото развитие и двигателните качества на учениците от трети клас в условията на полудневен учебно-възпитателен режим (1983/1984)
5. Изследване ефективността на единния курс на обучение по физическо възпитание върху физическото развитие и двигателната годност на учениците от 9 до 13 - годишна възраст при внедряване на новото учебно съдържание (IV-VII клас) на средното училище (1984 –1988)
Научни конференции и семинари в които е участвал Иван Маринов през периода 1969 – 1994 година
1. Възможности за прилагане на кръговата тренировка в урока по физическо възпитание VIII-ми Национални педагогически четения, Варна, 1973 г.
2.Опит за подобряване на специалните физически качества на учениците чрез учебното съдържание по физическо възпитание.
IX-ти Национални педагогически четения, Варна, 1977 г.
3.Развиване и подобряване на общата и специална издръжливост на учениците чрез прилагане на индивидуално – диференциран подход в обучението по физическо възпитание. X-ти Национални педагогически четения, Варна, 1981 г.
4.Опит за развиване и подобряване силата на учениците в урока по физическо възпитание. XI-ти Национални педагогически четения, Варна, 1985 г.
5.Възможности за подобряване на бързината и силата на учениците чрез прилагане на индивидуално-диференциран подход в обучението по физическо възпитание (колективна разработка с мс Рилко Флоров). XII-тиНационални педагогически четения. София, 1989 г.
6.Споделяне на положителен опит от строителството на откритата спортно-материална база в СОУ”Св.св.Кирил иМетодий”(училището е национален първенец в това строителство за периода 1971-1974 г. и е определено като еталон за страната). Национално съвещание,Видин,1974 г.
7.Окръжна научно-практическа конференция под ръководството на ЦИУУРК – София, с участието на учители от Северозападна България. Изнасяне на практически уроци във връзка с подобряване на физическите качества на учениците.Видин,1977 г.
8.Научен доклад за изследване на двигателната дейност и двигателната активност на учениците в условията на богата открита спортно-материална база. Национален семинар “Учителско творчество”, Варна, 1982 г.
Публикацията “Общата и специална издръжливост у учениците”, Изд. “Тр.Мисъл”, 1982, кн. 10 е отличена в конкурс на ЦС на БСФС, 1984 г.
В резултат на разнообразната опитна и научно изследователска дейност преподавателите по физическо възпитание през периода от 1969 до 1989 година са удостоени с научни степени, педагогически звания и носители на клас квалификация, както следва:
Иван Маринов – доктор по физическа култура. I клас квалификация. Званието главен учител. Носител на орден “Кирил и Методй” – II степен;
Гаврил Лесковски – носител на I клас квалификация и званието старши учител.
Евгени Генов – носител на I клас квалификация и званието старши учител.
Мариян Кьосев – носител на I клас квалификация и званието старши учител.
Вергиния Кръстева – носител на II клас квалификация.Старши учител.Носител на орден “Кирил и Методий” IIІ степен.
Росица Дочкова – носител на I I клас квалификация
Николай Панайотов – участвал в научно изследователска работо с 6 колективни разработки и публикации.
ЗАБЕЛЕЖКА: В ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ”Държавен архив” – Видин през 1986 г. е образуван личен фонд на Иван Маринов, който многократно се допълва. Личния фонд съдържа редица документи и снимков материал от многостранната служебна и обществена дейност и в областта на физическата култура и спорта в гр. Видин и СОУ”Св.св.Кирил и Методий.
НАСТОЯЩАТА СПРАВКА Е ИЗГОТВЕНА ПОСЛУЧАЙ 125-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА СОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВИДИН
11.Май.2010 г. Изгитвил справката: Иван Иванов Маринов
/доктор по физическа култура/
к.ф.н. иван маринов

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин