Изпрати стари снимки от Видин и областта

АРХИТЕКТУРЕН АНАЛИЗ НА КОМПЛЕКС „КРЪСТАТА КАЗАРМА“

Археология - Видински регион

1.ОГРАДЕН ЗИД-МИНИМУМ ДВА СТРОИТЕЛНИ ПЕРИОДА.
-Първият е от камъни с неправилна форма, запълван с малки камъчета по фугите и бял хоросан. Допълнителната украса е от парчета червена тухла. Направени са множество фигури и линии и от двете страни на оградния зид. Във фугите има керемиди и тухли ,а също така и смесен пълнеж/от двата вида/. -Втори период: първият е надзиждан, очевидно от разрушение преди. Надзиждането е на дълбока фуга с грубо обработени камъни.
-Най-късен се явява един участък от тухли, който е надграден. Възможно е това надграждане да е само на бойницата. Под пояса от четри реда червени тухли личат от двете страни леглата на подпорна греда, която липсва сега. Леглата от гредите са за платформи и стълбища за наблюдение. Категорично това са останки от бойница, или място за часови.
-От първия период най-високо е запазена суперструкцията. Тя намалява от югозапад на повече от 1.00 м. -Във втория строителен период лицето на камъка е оформено с шило. Из-ползван е мек камък/варовик/. Тук- там има тухли и керемиди.
СГРАДА-„КРЪСТАТА КАЗАРМА“


ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО:
ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО: ДЪЛБОЧИНАТА НА ФУНДАМЕНТА НЯМА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДАТИРОВКАТА НА ПОСТРОЯВАНЕ НА СГРАДАТА, А ИМА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕТАЖНОСТТА И.
СТРОИТЕЛСТВОТО НЕ ДАТИРА ЕПОХАТА ПРЕЗ КОЯТО Е ИЗГРАДЕНА СГРАДАТА


-Градежът е смесен.
-Цялата сграда е фундирана на едно ниво.
-Над банкета строителната ситуация е много еднаква,за да се допусне ,че сградата има 2 строителни периода.
-Облекчителна рамка над отвор в западната стена на южното крило.Това е прозоръчен отвор към избено помещение.Пред отвора оформен „английски двор“
-До банкета е нивото на сградата.
- Субструкцията е изградена от едър камък на хоросан.
-Фундамента преминава в суперструкция.В нея камъка е дребен с обилен хоросан премесен на някои места с тухла.
-Следващият етап е преминаване към тухлен градеж
-Интересен момент е ,че под някои прозорци при № 2,4 и последния при входа-2-та реда тухли са по-ниско от другите./западно крило/.Т.е. тухленият градеж се явява на различна височина ,за разлика от другите крила.
-Има каменни страници под прозорците.
-Отворът на западната страна на южното крило е с каменна арка ,отгоре сегментен камък.Над него е поставена облекчителна рамка.Три от прозорците на южното крило имат каменна рамка, а един от тези които нямат е в 3-тата ос на ьгьла на сградата.
-80-те години на XX в. е разкъртен трегера/бетона е нов/. Последвало е но-во измазване.
-Не съществуват строителни данни за различен период на изграждане.
-Корнизьт под покрива е тухлен и измазан.
-Ново окачени олуци
-Профилът под покрива се нарича“ египетско гьрло“
-Стените са гладки
-Правоъгълни прозорочни отвори със семпли железни решетки,разположени в ос по стените /сега подменени с модерна дограма/.
-„Кръстата казарма“ е кръстовидна сграда със скосени вътрешни ъгли на кръста. В скосяването са разположени 4-те входни отвора с масивни дървени вра-ти/вече подменени/
-Покривът на сградата е трискатен

Арх. Доц. Красимира Вачева

Какво се случи през това време /от 11 юни-31 октомври 2012 г. / в продъл-жение на 5 месеца, докато паралелно се извършваше укрепването на стените на „Кръстата казарма“? Ще се опитаме да обобщим по-долу. С шпатула и металде-тектор „се пречкахме“ на строителните работници в „Кръстата казарма“-отвътре и отвън на хората, който копаеха дълбоките изкопи около нея и тези ,който пос-тавяха кофража и бетона ?
Параметри за изкопаната и прегледана с металдетектор пръст около стени-те на „Кръстата казарма“:
-220 линейни метра,дължина около стените
-дълбочина на изкопите-2.60-2.90 м.
-ширина на изкопите-2.20 м.
-изкопана пръст-1258 куб. м.
-от тях-76 куб. м. във вътрешното пространство на южното крило.


Неочаквани находки в основите на "Кръстата казарма"
ВХОД „КРЪСТАТА КАЗАРМА“ ОТ СЕВЕРОЗАПАД

В своята многовековна история Видин е бил важно средище на богат стопански, обществен и духовен живот. Неговото местоположение на река Дунав го включвало във важен търговски и военен път през всички исторически епохи. Поради това днес в архитектурния облик на града се вписват уникални по своята характеристика архитектурно-исторически ценности. Една от тях е крепостна система "Калето", която от 1965 г. е обявена за културно-историческа ценност с национално значение. Строителството и продължава 30 години и се датира между 1690 и 1718 г.
ФРАГМЕНТИ ОТ СГРАФИТО КЕРАМИКА/БИТОВА/,НАМЕРЕНИ СЛУЧАЙНО В БЛИ-ЗОСТ/ЮЖЕН ДВОР/ ДО „КРЪСТАТА КАЗАРМА“ ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА XXвек. План на калето през възражданетоПЛАН НА КРЪСТАТА КАЗАРМАПО-СТАР ЗИД „КРЪСТАТА КАЗАРМА“, КОЙТО ПРОДЪЛЖАВА ПОД НЕЯ В СЕВЕРНА И ЮЖНА ПОСОКАПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА ЗИДА ОТ ДРУТАТА СТРАНА НА ЗАПАДНОТО КРИЛО В СЕВЕРНА ПОСОКАПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА ЗИДА ОТ ДРУТАТА СТРАНА НА ЗАПАДНОТО КРИЛО В СЕВЕРНА ПОСОКА
Началото на археологическото проучване/наблюдение,събиране на археологическия материал от изкопите и разкриване на находки с металдетектор в изкопаната пръст/ на обект“Кръстата казарма“ може да се счита 11 юни 2012 г.едновременно с практическото стартиране на проекта за възстановяване на сградата.ПРЕМАХВАНЕ НА МАЗИЛКАТА ОТ СТЕНИТЕ НА ЮЖНОТО КРИЛОВТОРАТА НАХОДКА-СЕГМЕНТ ОТ ПО-СТАР ГРАДЕЖ С ХОРОСАНОВА БЯЛА СПОЙКА , НА 0.40 СМ. ОТ ОСНОВИТЕ НА КЪСАТА СТРАНА ДО ЮЖНОТО КРИЛОЗАПЪЛНЕН С КАМЪНИ ПРОЗОРЕЦ-СЕВЕРНО КРИЛОВТОРИЯТ ПРОЗОРЕЦ-ИЗТОЧНО КРИЛОСЪЩИЯТ ПРОЗОРЕЦ С ДЕМОНТИРАНА РЕШЕТКА-ИЗТОЧНО КРИЛОСТАР ВХОД НА ЮЖНОТО КРИЛО ВОДЕЩ КЪМ ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ / с “английски двор „ пред него/СТРОТЕЛЯТ ДАНИ ОТ ВИДИН ПОМАГА ДА СЕ ПРОУЧИ ПЕЩА ЗА БИТОВА КЕРАМИКАСТРОИТЕЛИТЕ В ПОМОЩ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ.ПРОУЧЕНАТА ПЕЩ В СЕВЕРНИЯ ДВОР/ОБРАТНА СТРАТИГРАФИЯ/МНОГО ЧЕСТО ПЕЩИТЕ ЗА БИТОВА КЕРАМИКА, СА СЕ ИЗГРАЖДАЛИ ОТ ПАРЧЕТА ХОРОСАН, КАКТО ТУК.НЕ СПИРА НИТО ЕДИН ПРОЦЕС/БЕТОНИРАНЕ НА СГРАДАТА И АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ/СТРУКТУРА НА ИЗГРАЖДАНЕ-ПРОФИЛ НА ЗИДА ПОД ЗАПАДНОТО КРИЛО НА „КРЪСТАТА КАЗАРМА“ЗИД ОТ ПО-СТАРА СГРАДА ПОД ЗАПАДНОТО КРИЛО НА„КРЪСТАТА КАЗАРМА“/ЮЖЕН ДВОР/ ЯСНО ЛИЧИ ОТВОР ,КОЙТО Е БИЛ ВТОРИЧНО ЗАПЪЛНЕН.ЗИД ОТ ПО-СТАРА СГРАДА ПОД ЗАПАДНОТО КРИЛО НА„КРЪСТАТА КАЗАРМА“/ЮЖЕН ДВОР/ ЯСНО ЛИЧИ ОТВОР ,КОЙТО Е БИЛ ВТОРИЧНО ЗАПЪЛНЕН.ЗИД ПОД „КРЪСТАТА КАЗАРМА“-ПРОДЪЛЖЕНИЕТО МУ В СЕВЕРОЗАПАДНА ПОСОКА/ЮЖЕН ДВОР/ЗИД ОТ ПО-СТАРА СГРАДА ПОД „КРЪСТАТА КАЗАРМА, КОЙТО ПРОДЪЛЖАВА В СЕВЕРОЗАПАДНА ПОСОКА.ГЛИНЕН СЪД В ИЗКОПА ДО ЗАПАДНОТО КРИЛООСНОВИТЕ ПРЕДИ ДА СЕ БЕТОНИРАТ СА ВЕЧЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧЕНИ МОНЕТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕПОХИ, ОТКРИТИ СМОНЕТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕПОХИ, ОТКРИТИ С ПОМОЩТА НА МЕТАЛДЕТЕКТОР.ПРЪСТТА СЕ ПРОВЕРЯВА С МЕТАЛДЕТЕКТОРЧАСТ ОТ НАДПИС-ГРАФИТ ВЪРХУ ОГРАДНАТА СТЕНАЮЖНА ЧАСТ НА „ПАЗАР КАПИЯ“ СЪС СЪЩАТА ДЕКОРАЦИЯ КАТО ОГРАДНИЯ ЗИД НА „КРЪСТАТАТА КАЗАРМА“ДЕКОРАТИВНА УКРАСА НА „ПАЗАР КАПИЯ С МАЛКИ ПАРЧЕТА ОТ ЧЕРВЕНА ТУХЛАВХОД ОТ ЮГОИЗТОКМОЗАЕЧЕН ГРАДЕЖ-ОГРАДЕН ЗИДОГРАДЕН ЗИД ОТВЪН-ПОСОКА ЮГОИЗТОК ОТКЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНАОГРАДЕН ЗИД ОТВЪН-ПОСОКА ЮГОИЗТОК ОТКЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНАПЪРВИТЕ ДНИ-ПРЪСТТА СЕ ИЗВОЗВАШЕ НА СМЕТИЩЕТО ,БЕЗ ДА СЕ ПРОВЕРИ…ПЪРВИТЕ ДНИ-ПРЪСТТА СЕ ИЗВОЗВАШЕ НА СМЕТИЩЕТО ,БЕЗ ДА СЕ ПРОВЕРИ…РАЗНООБРАЗНИ КЕРАМИЧНИ ФРАГМЕНТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕПОХИ И МОНЕТИ
Разкритите основи на западното крило на „Кръстата казарма“ показват, че има неточности в теорията за нея. По-точно, че тя е изградена като конак на ени-чарите, под формата на равнораменен кръст. Източното крило е стъпвало на една много по-голяма основа. Северното и южно крила са построени върху останки от некропол, сочат археологическите на-ходки особено около и под южното крило.Данните показват, че представителната част на сградата е била с лице към изток- югоизток, където е била и портата на комплекса с наблюдателница. Западното крило със северен и южен двор са по-късно оформени като части от сградатаЗАПЪЛВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА „КРЪСТАТА КАЗАРМА“ С КАМЪНИ И ОБЪРНАТИ С ЛИЦЕ НАДОЛУ ТУРСКИ НАДГРОБНИ ПАМЕТНИЦИ/ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ/АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАХОДКИ ОТ ВЪТРЕШНО СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕ-ИЗТОЧНО КРИЛОИНТЕРЕСЕН НАДГРОБЕН ОСМАНСКИ ПАМЕТНИК- ИЗТОЧНОТО КРИЛО// ВЪТРЕШНО СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕНАПРЕЧЕН ЗИД-ОСТАНКИ ОТ ПО-СТАРА ПОСТРОЙКАОСТАНКИ ОГ ПО-СТАР ГРАДЕЖ/ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ/ПРОУЧВА СЕ ПРЪСТТАСТРОИТЕЛИТЕ ОТ БРИГАДАТА НА ИНЖ.ВЛАДИМИР ПЕНЕВ- ВЕРНИ ПОМОЩНИЦИ В АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕНАДГРОБНИ ОСМАНСКИ ПАМЕТНИЦИ, ИЗВАДЕНИ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ.ПОСТАВЯНЕ НА КОФРАЖОБРАБОТКА НА СТЕНИТЕ ПРЕДИ ДА СЕ БЕТОНИРАТОБРАБОТКА НА СТЕНИТЕ ПРЕДИ ДА СЕ БЕТОНИРАТЧАСТ ОТ БРИГАДАТА НА ИНЖ. ВЛАДИМИР ПЕНЕВВЛЯВО ОТ МЕН И МЕТРИЧНАТА ЛЕТВА ЛИЧИ СТАРОТО ХОДОВО НИВО - 1.10 М. ТУК Е НАЙ-ПРОХЛАДНО В ГОРЕЩИТЕ АВГУСТОВСКИ ДНИСГРАДАТА, КОЯТО ДАДЕ ЕДНИ ОТ НАЙ-ХУБАВИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ/РАБОТИЛНИЦА ЗА БИТОВА КЕРАМИКА /В СЕВЕРНИЯ ДВОР/ОБРАТНА СТРАТИГРАФИЯПОГЛЕД ОТ КЪСАТА СТРАНА НА ЗАПАДНО КРИЛО КЪМ Ц-ТА „СВЕТА ПЕТКА“ПОДГОТОВКА ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ НА ОСНОВИТЕ-ПОЛАГАНЕ НА КОФРАЖБЕТОНИРАНЕУКРЕПЕНИТЕ СТЕНИ ДОВОЛНИ СМЕ ОТ РАБОТАТА СИ… ЕДНО ОТДОВОЛНИ СМЕ ОТ РАБОТАТА СИ…ЕДНО ОТ НАМЕРЕНИТЕ ГЮЛЕТАТУРСКИ НАДГРОБНИ ПАМЕТНИЦИ, ИЗВАДЕНИ ОТ ЗАПЪЛНЕНИТЕ ОСНОВИ ПРЕДИ ДА СЕ ИЗГРА-ДЯТ ТУХЛЕНИТЕ СТЕНИ ВЪВ ВИСОЧИНА НА „КРЪСТАТА КАЗАРМА“В ДЪНОТО НА ИЗКОПА НА 0.3 М. ДЪЛБ. СЕ НАМЕРИХА ОСТАНКИ ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМАТА Ц-ВА“ПАНТОКРАТОР“
Най-интересното откритие обаче предстоеше.
„Проблемното“ южно крило на „Кръстата казарма“ по решение на комисия от МК-Бенефициент по проекта в началото на м. октомври 2012 г. трябваше да се укрепи с бетонови пояси отвътре.Защо проблемно? След свалянето на мазилката по външната страна на стените му/ на крило-то/ се установява ,че то е построено върху нестабилна основа-причина довела до разпукване на стените в продължение на години.Така започна прокопаването на отвор покрай стените на „Кръстата казарма“отвътре с ширина 2.20 м. под формата на буква-П. Укрепването се предхожда от изкопаването на пръстта с ма-лък багер-„BOB CATT” на дълбочина 2.60 м. Движейки се в посока изток-запад малкото багерче изкопаваше пръстта и я „складираше“ във вътрешността на помещението. Появиха се и първите следи от човешки живот и дейност-множество кости-животински и човешки,които все повече затвърдяваха предположение-то ,че тази част /южно крило/ е построена върху по-стар некропол/гробище/.В югозападния ъгъл отвътре от посочената дълбочина се откри керамична кахла-паничка/декоративен архитектурен детайл/характерен за градеж на църква или представителна сграда.Тези кахли са се поставяли за украса и акустика.Това е единствената такава находка и доказателство,че на това място преди е съществувала такава постройка,най-вероятно църква.Запазените от периода XV-XIXв православни църкви във Видин са три:“Св.Пантелеймон“,“Св. Петка“ и „Св.В.М Димитър“. По мнението на Н.Илиев в своето съобщение –„Видински четения“ 2003 г. никоя от тези църкви не е имала свой едноименен предшественик в епохата на нашето средновековие: голямата митрополитска църква в града е носела името на св.Богородица, а пренасянето на мощите на св.Филотея,св.Петка и царица Теофана във Видин от сина на цар Иван Срацимир-Константин едва ли трябва да бъде интерпретирано в смисъл, че е „нямало издигнати църкви носещи техните имена: времето е било изключително трудно след падането на Търновското царство! и никой не би могъл да си позволи подобни излишества“/Н.Илиев цитира Йоасаф Бдински. Похвално слово за Филотея,-Стара българска литература.Т.2.Ораторска проза.С., 1982,с. 197-199 ,339-341;Григорий Цамблак.Разказ за пренасянето на мощите на Петка Търновска във Видин и Белград-Стара българска литература.Т.4.Житиеписни творби.С. 1986, с. 380,582,624 и № 5 на с. 626. Пак според Н.Илиев от известния ни опис на махалите във Видин от 1542 г. се вижда , че в града не е имало общ християнски храм. Интересен е случаят с църквата „Пантократор“. През XVI в. и няколко десетилетия по-късно във Видин отново при пожар, както се случило със църквата „Св. Пателеймон“ , която изгоряла до основи се подпалила и църквата „Пантократор“. Българите от махалата, водени от поп Никола, отишли в меджлиса и помолили за разрешение да я възстановят. Турците не били в особен възторг от това им намерение, но в края на крайщата до бея и кадията на Видин била изпратена заповед да се разреши възстановяването на църквата, но да не се допуска в никакъв случай размерите й да надхвърлят тези на изгорялата./Грозданова Елена ,Стефан Андреев, Българите през XVI в.По документи от наши и чужди архиви.С.1986,142-143. Мисля , че тук става дума за изгоряла църква – възстановена или не намираща се именно в района южно от „Кръстата казарма“. Първата находка през м. юни 2012г. отвън в този ъгъл беше иминно сегмента от градеж,който не успяхме да доразкрием . Около него в пръста огромно количество от изгорели археологически артефакти-много въглени, овъглени парчета дърво и „пепелище“, както по народному го нарекоха стро-ителите. Това , че е съществувал вход от югозапад към комплекса с еднакъв градеж и структура от външната и вътрешна страна говори за представителна лицева част/фасада/ именно от тази страна на комплекса , по-рано от построяването на „Кръстата казарма“т.е.“Кръстата казарма“ е имала лице обърнато към изток и реката Дунав и широк и охраняван от часови вход от югоизток. Така е била изградена тя първоначално. Наличието на отвори/прозорци/ на две от нейните крила/източно и северно/ като приземен етаж/мазета/ още веднъж доказват това твърдение. В тази най- тясна пътека/къса страна на южно крило/единствено място по която минаваше багера се наложи да се засипе сегмента, за да може да преминава багера, а намерените археологически находки и сегмента от масивен градеж са от църква. Имало е време и място доказателствата да се търсят пък отвътре през м. октомври.Изобилието от кости,повечето човешки с всеки изминал ден ни водеше към последната и най-важна находка. На 10 октомври 2012 г. когато багерчето си прокарва път към последното рамо на буквата“ П „засяга“ човешки черепна дълб. 0.75 м . под 0.10 м. подова настилка на помещението. Разкри се гробно съоръжение.Под този скелет,се очерта друго струпване на човешки кости от подбедрици ,а под тях още животински и човешки кости –като жертвенник, с много парчета въглени и находки от различни епохи.Това гробно съоръжение предстои тепърва да бъде анализирано според намерените археологически белези-два фрагмента сграфито/рисувана/ керамика характерни за средновековния период XIII-XIV в. ,три монети/две от тях турски и една средновековна-корубеста/, парче от грив-на-черно стъкло ,стъклени топилки, множество въглени и др. открити на различни нива и пластове, а най-вече череп от глава на кон върху левия крак на погребания индивид /.Впечатление правят също така и множеството костни останки от различни животни. Погребаната е млада жена по първоначална антропологична характеристика със запазени всички зъби в челюстната конструкция. Дъл-жината на скелета е 1.58 м.„BOB CATT „ В ДЕЙСТВИЕ… АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАХОДКИ ОТ ВЪТРЕШНОТО ПОМЕЩЕНИЕ-ЮЖНО КРИЛОАРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАХОДКИ ОТ ВЪТРЕШНОТО ПОМЕЩЕНИЕ-ЮЖНО КРИЛОЧОВЕШКИ И ЖИВОТИНСКИ КОСТИ-ЮЖНО КРИЛО ОТВЪТРЕАРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАХОДКИ-ЮЖНО КРИЛО ОТВЪТРЕЧОВЕШКИ И ЖИВОТИНСКИ КОСТИ ОТ ВЪТРЕШНОТО ПОМЕЩЕНИЕ- ЮЖНО КРИЛОГРОБНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ ОТВЪН-ЗАПАДНА СТРАНА НА ЮЖНО КРИЛО- ДЪЛБ. 2.90 М. ИЗСИПАНА КУПЧИНА ОТ БИТОВА КЕРАМИКА- СГРАФИТО- ОТПАДЪК ОТ ПЕЩА В ОСНОВИТЕ НА ЮЖНОТО КРИЛО

Добави във

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn
Pin it


Радио Гама
Pin it

Дарение

Подкрепа за сайта
Paypal

Исторически календар

Знаете ли, че ....

Емайл за Новини

Име:
Email:

Коментари

Казанлък :: Студентски град :: Варна Online :: kazanlak.com :: резерват северозапад :: снимки и картинки ::targovishte.com :: Обувки Мегияс :: Психолог онлайн :: Take.bg :: Новини Бургас :: Спортни новини от Плевен
Vidin-online.com благодари на :
Краси Каменов, Тодор Цеков, Десислава Димитрова, Радио Фокус, Радио Гама, Ина Тонина, Вестник НИЕ, Вестник Видин